កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ១៩៦៦

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ១៩៦៦