កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី២០០៥

ដើម្បីទាញយកឯកសារសូមចុចលើឈ្មោះខាងស្តាំ៖ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធក្នុងដែនសមុទ្រអាស៊ី២០០៥.pdf